Yazı ve Makaleler

COVID-19’un Hukukumuzda Sürelere Etkisi

  • 24 Nisan 2020
  • Mehmet Akif Coşkun
  • Yorum yok

Coronavirus (COVID-19) Salgın Hastalığı nedeniyle oluşan fiili durumda hak kayıplarının önüne geçilmesi için, hukuki sürelerin durdurulmasına ilişkin 7226 sayılı Kanun ile bazı düzenlemeler yapılmıştır. 7226 sayılı Kanun ile bazı düzenlemeler yapılmıştır. 7226 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesi ile COVID-19 salgın hastalığı sebebiyle oluşabilecek hak kayıplarının önlenmesi amacıyla birçok hukuki sürenin durmuş kabul edileceği belirlenmiştir. Bu sürelerden, Kanun’un geçici 1/1-a maddesi gereğince 13.03.2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren 30.04.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) durmuş kabul edilecek süreler şunlardır;

Dava açma, İcra takibi başlatma, Başvuru, Şikâyet, İtiraz, İhtar, Bildirim, İbraz, Zamanaşımı süreleri,  Hak düşürücü süreler,  Zorunlu idari başvuru süreleri, Yukarıda belirtilenler dâhil olmak üzere; bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’ndaki süreler, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki süreler, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki süreler, Usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler, Arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler

Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacaktır. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine 15 gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere 15 gün uzamış sayılacaktır. Kanunla; salgının devam etmesi halinde, Cumhurbaşkanı’nın durma süresini 6 ayı geçmemek üzere bir kez uzatabileceği ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltabileceği şeklinde yetki de verilmiştir.

26.03.2020 tarihinde Resmi Gazete’nin 31080 mükerrer sayısıyla yürürlüğe giren 7226 sayılı Kanunun 51. maddesine Ek Geçici 1. maddesinin 4-a fıkrasında yer alan “Durma süresince duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dâhil olmak üzere alınması gereken diğer tüm tedbirler İle buna ilişkin usul ve esasları” hakkında görüşmek  üzere toplanan ve Yargıtay Kanununun 17/1-e maddesi uyarınca 26.03.2020 tarihinde Yargıtay Başkanlar Kurulunca; “Hukuk ve Ceza Genel Kurulları ile Dairelerdeki tüm mürafaa ve duruşmaların 30 Nisan 2020 tarihine kadar ertelenmesine, bütün Kurullardaki ve Dairelerdeki müzakerelerin 17 Nisan 2020 tarihine kadar ertelenmesine, bu tarihten sonrası için gelişen şartlara göre yeniden değerlendirme yapılmasına” karar verilmiştir. 

7226 sayılı Kanun’un geçici 1/2. maddesi ile düzenleme kapsamı dışında bırakılan yani bu dönemde durmayacak, işlemeye devam edecek süreler belirtilmiştir. Buna göre aşağıda yer alan süreler kapsam dışında bırakılmıştır.

  • Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri,
  • 5271 sayılı Kanunda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler,
  • 6100 sayılı Kanunda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler.

Ayrıca icra ve iflas daireleri tarafından mal veya haklara ilişkin olarak ilan edilmiş olan satış gününün durma süresi içinde kalması halinde, bu mal veya haklar için durma süresinden sonra yeni bir talep aranmaksızın icra ve iflas dairelerince satış günü verileceği ve bu durumda satış ilanı sadece elektronik ortamda yapılacağı da hükümde belirtilmiştir. Yine Konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçlarının da durma süresince devam edeceği hüküm altına alınmıştır.

Yorum Yap